ثبت درخواست نمایندگی دستگاه کارتخوان

اطلاعات محل سکونت

اطلاعات محل نمایندگی

آیا سابقه کاری دارید؟  
آیا مکان فعالیت ثابت جهت خدمات دارید؟   
ایا دوره ی اموزشی و ویدیو اموزشی سامانه behpos.net را مشاهده نموده اید و اماده ی فعالیت هستید؟  
آیا درخواست نمایندگی انحصاری شهر خود جهت فعالیتی قوی و جدی دارید؟  
بازگشت به به پوز